O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY

Späť na zoznam noviniek

Tlačová správa

09.03.2009

AVON POSKYTNE VIAC AKO 1,75 MILIÓNA DOLÁROV NA BOJ PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU PÁCHENÉMU NA ŽENÁCH

Spoločnosť AVON Cosmetics poskytne viac ako 1,75 milióna dolárov na nové projekty orientované na boj proti domácemu násiliu páchanému na ženách.

AVON zriaďuje nové AVON Global Center for Women and Justice (Celosvetové centrum pre ženy a spravodlivosť spoločnosti AVON)) pri Cornellovej právnickej škole.

AVON poskytne ďalšie príspevky do UN Trust Fund na zastavenie násilia páchaného na ženách.

Oscarová herečka Reese Witherspoon predstavuje nové celosvetové mobilizačné iniciatívy.

Washington, DC, 3. marca 2009 – Jedna z troch žien na celom svete získa v priebehu svojho života skúsenosť s násilím 1 a v Spojených štátoch napadnú ženu každých deväť sekúnd 2. Celosvetovo sú často služby zamerané na obete značne podfinancované alebo nie sú k dispozícii; a v mnohých krajinách právo na ochranu žien vôbec neexistuje alebo sa neuplatňuje.

AVON Foundation for Women (AVON Nadácia pre ženy) dnes reagovala oznámením o novom významnom programe, ktorý je zameraný na odstránenie násilia páchaného na ženách a na pomoc pri zabezpečovaní spravodlivosti pre ženy na celom svete. Toto zahŕňa grant od AVON Foundation for Women (AVON Nadácia pre ženy) vo výške 1,5 milióna dolárov na spustenie AVON Global Center (Celosvetové centrum pre ženy a spravodlivosť spoločnosti AVON) pri Cornellovej právnickej škole (Ithaca, New York). Nové centrum sa bude zameriavať na spoluprácu so sudcami, profesionálmi pôsobiacimi v oblasti práva, vládnymi a mimovládnymi organizáciami, so snahou zlepšiť prístup k spravodlivosti v snahe eliminovať násilie páchané na ženách a dievčatách. Spoločnosť AVON taktiež rozšírila spoluprácu s UNIFEM (Ženský fond Organizácie Spojených národov) a zaviazala sa poskytnúť 250 000 dolárov pre UN Trust Fund na ukončenie násilia páchaného voči ženám, ktoré sa pripočítajú ku grantu vo výške 1 milión dolárov pridelených v roku 2008 pre Trust Fund. Výška finančných prostriedkov, ktoré AVON poskytol na iniciatívy určené na ukončenie násilia voči ženám predstavuje k dnešnému dňu sumu viac ako 14 miliónov dolárov. “Viac ako 120 rokov poskytuje spoločnosť AVON ženám pracovné príležitosti tým, že v rozhodujúcich situáciach, ktorým čelia ženy na celom svete, pôsobí ako činiteľ zmeny,” vyhlásila Andrea Jung, predsedníčka a výkonná riaditeľka spoločnosti AVON. “Nedostatok finančných zdrojov a osobnej bezpečnosti sú dve zosilňujúce sa, vzájomne súvisiace krízy. Sme veľmi hrdí na to, že pomáhame upriamiť pozornosť na zastavenie násilia páchaného na ženách a zlepšenie prístupu pri dosahovaní spravodlivosti pre ženy a dievčatá, a tiež na získavanie nových grantov, ktoré umožnia predstaviť nové iniciatívy zamerané na zmenu životov v celosvetovom meradle.”

Oznámenie o nových iniciatívach odzneli z úst Andrei Jung, ktorú sprevádzal Stewart Schwab, dekan a profesor práva na Cornellovej právnickej škole počas Globálneho fóra pre ženy a spravodlivosť. Medzi účastníkov patrila aj bývalá sudkyňa Najvyššieho súdu Sandra Day O’Connor; Joan Winship, výkonná riaditeľka Medzinárodnej asociácie sudkýň, a oscarová herečka Reese Witherspoon – globálna veľvyslankyňa spoločnosti AVON a čestná predsedníčka AVON Foundation for Women (AVON nadácia pre ženy). Hostiteľom dvojdňového stretnutia Globálneho fóra pre ženy a spravodlivosť vo Washingtone D.C. za účasti sudcov a pracovníkov v oblasti práva z celého sveta, ktoré bolo venované prekážkam a riešeniu otázok súvisiacich s témou násilia páchaného na ženách, bola Medzinárodná asociácia sudkýň s podporou spoločnosti AVON.

AVON Global Center for Women and Justice (Celosvetové centrum pre ženy a spravodlivosť spoločnosti AVON) pri Cornellovej právnickej škole Avon Global Center for Women and Justice (Celosvetové centrum pre ženy a spravodlivosť spoločnosti AVON) pri Cornellovej právnickej škole prevezme štyri významné iniciatívy vrátane intenzívnych právnych klinických projektov poskytujúcich legálny výskum pre sudcov, hostiteľské konferencie a podujatia; bude budovať aj rozsiahlu medzinárodnú on-line knižnicu ako aj diskusné fórum pre sudcov vzťahujúce sa na rodovo (pohlavím) podmienené násilie. AVON Global Center for Women and Justice, ktoré bude otvorené na jeseň tohto roku bude poskytovať fórum pre sudcov a pracovníkov v právnej oblasti na vzájomne informovanie sa o myšlienkach a stratégiách týkajúcich sa funkcie súdneho systému pri dosiahnutí spravodlivosti pre ženské obete násilia. „AVON Global Center for Women and Justice pri Cornellovej právnickej škole je prvým centrom svojho druhu, ktoré je zamerané na prácu so sudcami na celom svete v snahe dosiahnuť spravodlivosť pre ženské obete násilia,” povedala Barbara Holden Smith, prodekanka Cornellovej právnickej školy.“ „Je to historická chvíľa. Centrum je pripravené ujať sa problematiky šírenia sa násilia páchaného na ženách a dievčatách a pracovať, aby sa dosiahla spravodlivosť pre tie, ktoré sa stali obeťami takéhoto násilia.”

AVON proti domácemu násiliu

Tieto nové snahy podčiarkujú existujúce záväzky spoločnosti AVON na zastavenie násilia voči ženám, ktoré obsahuje program s názvom „Hovorme otvorene o domácom násilí“, ktorý predstavila spoločnosť AVON a AVON Foundation for Women (AVON Nadácia pre ženy) v roku 2004. Tieto snahy sa rozšírili do 45 krajín sveta vrátane krajín, ktoré boli za svoje lokálne iniciatívy týkajúce sa domáceho násilia ocenené – Mexiko, Česká republika a Slovensko. AVON je aj partnerom lokálnych zastúpení fondu UNIFEM kooperujúcich v otázkach násilia páchaného na ženách v 13 krajinách sveta. Okrem úspechu, ktorý prináša táto spolupráca, dôležitým prínosom je aj členská základňa AVONu a zhromažďovanie finančných prostriedkov. Za úspechom filantropických projektov AVONu stoja Avon Ladies a Avon Gentlemen, ktorí sú šíriteľmi posolstiev AVONu na celom svete.

Oscarová herečka Reese Witherspoon predstavuje nové celosvetové mobilizačné snahy

Reese Witherspoon, oscarová herečka, globálna veľvyslankyňa spoločnosti AVON a čestná predsedníčka AVON Foundation for Women (AVON Nadácia pre ženy), na tlačovej konferencii konanej pred Globálnym Fórom pre ženy predstavila nový symbol projektu AVON proti domácemu násiliu Náhrdelník „Odhodlania“ (na Slovensku bude v ponuke v 4Q 2009). Predávať sa bude prostredníctvom Avon Ladies/Avon Gentlemen alebo na www.avonprotidomacemunasiliu.sk. Získané finančné prostriedky z predaja tohto náhrdelníka sú určené na podporu programov orietovaných na boj proti domácemu násiliu páchaného na ženách. „Takmer miliarda žien na celom svete trpí násilím,” vysvetľuje Reese Witherspoon. Kúpa Náhrdelníku „Odhodlania“ predstavuje jednoduchý spôsob pre všetkých ako sa zapojiť a preukázať solidaritu pre elimináciu násilia páchaného na ženách. Ako čestná predsedníčka AVON Foundation for Women (AVON Nadácia pre ženy) ako žena a ako matka, som hrdá na to, že môžem podporiť toto úsilie.”

AVON Global Center for Women and Justice (Celosvetové centrum pre ženy a spravodlivosť spoločnosti AVON) pri Cornellovej právnickej škole

Poslaním centra je pracovať so sudcami, profesionálmi v oblasti práva, vládnymi i mimovládnymi organizáciami na dosiahnutie spravodlivosti pre tých, ktorí prežili rodovo podmienené násilie. Všetko v snahe eliminovať násilie páchané na ženách a dievčatách.

UNIFEM

UNIFEM (Ženský fond Organizácie Spojených národov) poskytuje finančnú a technickú pomoc inovatívnym programom a stratégiám, ktoré sa zameriavajú na podporu práv žien a rodovej rovnosti. Zaradením práv žien do centra svojej pozornosti, orientuje UNIFEM svoju činnosť na zníženie chudoby u žien; ukončenie násilia páchaného na ženách; zastavenie šírenia HIV/AIDS medzi ženami a dievčatami; a dosiahnutie rodovej rovnosti pri demokratickej vládnej moci v čase mieru i vojny. Viac informácii nájdete na www.unifem.org.

Medzinárodná asociácia sudkýň (IAWJ)

Medzinárodná asociácia sudkýň (IAWJ) je nezisková, mimovládna organizácia združujúca viac ako 4 000 členov na všetkých úrovniach súdnictva z viac ako 90 národov. Založená v roku 1991, IAWJ združuje sudkyne - ženy z rôznych právnych a súdnych systémov, ktoré zdieľajú záväzok rovnosti súdnictva a právnych noriem. IAWJ je presvedčená, že sudkyne majú jedinečné postavenie na to, aby podporili práva žien v súdnom systéme, ochraňovali a oprávňovali ženy v celosvetovom meradle. Prostredníctvom priekopníckych súdnych vzdelávacích programov a celosvetovej spolupráce sa IAWJ špeciálne zameriava na otázky násilia a diskriminácie žien v snahe podporiť rovnosť spravodlivosti, eliminovať rodovú predpojatosť na súdoch a umožniť dostupnosť súdov pre každého, hlavne pre ženy a deti. Viac informácii o Medzinárodnej asociácii sudkýň a jej programoch nájdete na www.iawj.org

1 Heise, L., Ellsberg , M. and Gottemoeller, M. Ending Násilie na ženskej populácii. Správy. Série L, No. 11, 1999.

2 Úrad pre súdnu štatistiku. Násilie voči ženám. August 1998.