O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY

Späť na zoznam noviniek

Tlačová správa

25.11.2009

10. VÝROČIE MEDZINÁRODNÉHO DŃA BOJA PROTI NÁSILIU PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH

V roku 1999 bol pod záštitou OSN ustanovený 25. november za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchaného na ženách. V mnohých krajinách sa od roku 2001 v tento deň začínajú intenzívne 16-dňové verejné kampane proti násiliu na ženách, ktoré trvajú do 10. decembra – Medzinárodného dňa ľudských práv.

Téma násilia voči ženám sa v celosvetovom meradle za posledné štyri desaťročia zmenila z tabuizovaného problému v pozícii „súkromnej veci“ postihnutej ženy na celospoločenský problém. Násilie voči ženám v rodine je problémom, ktorý sa vyskytuje v celej spoločnosti bez ohľadu na zárobok, sociálnu triedu, kultúrne zázemie. Podľa štúdie, ktorú dala vypracovať Rada Európy, pätina až štvrtina všetkých dospelých žien v Európe bola aspoň raz v živote vystavená niektorému druhu násilia fyzickému, psychickému, sociálnemu, inštitucionálnemu a pod. Viac ako jedna z desiatich žien bola obeťou sexuálneho násilia. Väčšinu násilných činov páchajú muži z ich bezprostredného okolia, zvyčajne partneri alebo bývalí partneri. Domáce násilie nepozná geografické ani vekové hranice. Neobmedzuje sa len na konkrétnu kultúru, skupinu alebo sociálnu vrstvu.

Na odstránení násilia voči ženám, či už v súkromí domova, na verejnosti alebo na pracovisku, by sa mali aktívnym záujmom podieľať všetci občania. Mnohé formy násilia pretrvávajú aj kvôli ľahostajnosti príbuzných, priateľov a susedov obetí. Spoločnosť AVON Cosmetics v roku 2008 odštartovala projekt AVON proti domácemu násiliu s cieľom poukázať na zložité životné situácie, v ktorých sa nachádza mnoho žien, prispievať k infomovanosti o problematike domáceho násilia páchaného na ženách a zlepšovať ich postavenie v spoločnosti. Odborným garantom projektu AVON proti domácemu násiliu je Aliancia žien Slovenska, ktorej AVON začiatkom septembra 2009 venoval darovací šek na sumu 22.540 € na podporu pomoci obetiam. Darované finančné prostriedky boli zhromaždené aj z predaja symbolu projektu - Náramku Odhodlania a budú použité na prevádzku SOS linky domáceho násilia, ktorú prevádzkuje Aliancia žien.

Druhy domáceho násilia

 • Fyzické násilie - týranie, kopanie, bitie, ťahanie za vlasy, popálenie, vražda
 • Psychické násilie - citové týranie, slovné vyhrážanie, vydieranie, vyvolávanie výčitiek, pocitov viny, zosmiešňovanie
 • Sexuálne násilie - znásilnenie, nútenie do aktivít, ktoré žena nechce
 • Sociálne násilie - izolovanie obete od spoločnosti, bránenie styku z okolím, priateľmi, blokovanie telefónu a pod.
 • Ekonomické násilie - obmedzovanie prístupu k peniazom alebo zakazovanie chodiť do práce
Kedy sa to celé začína?
Počiatočné príznaky sa objavujú už v prvom roku manželstva alebo partnerstva a problém kulminuje po 10. roku vzťahu. Násilné správanie sa začína objavovať v súvislosti s náročnými situáciami, najmä v zložitých životných obdobiach.

 • Trvá, odkedy má nových kamarátov: 8%
 • Trvá od začiatku vzťahu: 10%
 • Začalo sa po narodení iného dieťaťa: 10%
 • Začalo sa po narodení prvého dieťaťa: 11%
 • Začalo sa po nadviazaní mimomanželskej známosti partnera: 12%
 • Začalo sa po uzatvorení manželstva: 12%


Prečo väčšina prípadov domáceho násilia zostáva utajená?

Ženy sa často mylne domnievajú, že násilie vyprovokovali vlastným správaním. Vzťah medzi obeťou a násilníkom je charakteristický pripútaním, závislosťou obete od násilníka. Jedným zo znakov tohto špecifického vzťahu je lojalita k násilníkovi, snaha chrániť ho a súcitiť s ním. Týrané ženy sú najviac ohrozené po prejavení snahy opustiť týrajúceho partnera. Ženy nehlásia násilie, ktoré sa odohrá v ich domácnosti z nasledujúcich dôvodov:

 • pocit hanby
 • obava o svoju bezpečnosť
 • obava o bezpečnosť detí
 • strach z rozpadu rodiny
 • strach z publicity
 • poškodenie reputácie
 • výčitky svedomia
 • finančná/citová závislosť od partnera
 • závislosť detí od partnera
 • strach z neistoty
 • nedostatok informácií, kde hľadať pomoc
 • neochota reprodukovať nepríjemný incident a rozoberať ho pred súdom
 • nedôvera vo verejné inštitúcie


AVON PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU

Charitatívny projekt AVON proti domácemu násiliu odštartoval v septembri 2008 prvou fázou projektu, ktorá mala za cieľ zlepšiť informovanosť o problematike domáceho násilia páchaného na ženách. Druhá fáza projektu bola spustená v januári 2009 a bola zameraná prevažne na nefyzické formy domáceho násilia.

„Nefyzické formy domáceho násilia sú síce menej známe, nehovorí sa o nich, ale sú rovnako rozšírené a nemožno ich nazvať ani ľahšími ani menej bolestivými. Neexistuje žiadna ľahšia alebo ťažšia forma domáceho násilia“, uvádza Magda Drsová, riaditeľka pre PR a reklamu ČR a SR spoločnosti AVON Cosmetics.

Napĺňať ciele projektu pomáhajú ambasádorky projektu, svetoznáme topmodelky: Daniela Peštová a Adriana Sklenaříková-Karembeu spolu s partnerskou organizáciou Alianciou žien Slovenska. Viac informácií na www.avonprotidomacemunasiliu.sk.


Symboly odhodlania

Súčasťou projektu je aj získavanie finančných prostriedkov predajom špeciálnych symbolov projektu - Náramok odhodlania a Náhrdelník odhodlania. Získané finančné prostriedky sú určené na prevádzku SOS linky domáceho násilia prevádzkovanej Alianciou žien Slovenska a na konkrétne projekty orientované na boj proti domácemu násiliu páchanom na ženách na Slovensku.

Náramok a náhrdelník je možné zakúpiť si prostredníctvom Avon Lady/Avon Gentleman, alebo na web stránke www.avonprotidomacemunasiliu.sk za cenu 3,30 €.

Zdroje: IVO, Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky, 2005, STEM, Reprezentatívny výskum o domácom násilí, 2006, Monitoring organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia, 2006, Aliancia žien Slovenska, Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím na Slovensku, 2008, Aspekt a Pro Família, MSPVR 2008, WAVE, 2006