O PROJEKTE   |   O DOMÁCOM NÁSILÍ   |   NAPÍŠTE NÁM   |   NOVINKY
Čo je domáce násilie

Domáce násilie je vážny problém, ktorý sa vyskytuje vo všetkých vrstvách spoločnosti. Neovplyňujú ho vyspelosť krajiny, vzdelanosť populácie a ani výška prijímov.

Je to násilie páchané v rodine, teda násilie medzi partnermi (vrátane bývalého partnera), násilie rodičov na deťoch, násilie medzi súrodencami i zneužívanie a zanedbávanie starých ľudí, resp. zdravotne postihnutých ostatnými členmi rodiny.

Takmer 90 % prípadov domáceho násilia tvorí násilie páchané na ženách! Latentný rozmer domáceho násilia (činy domáceho násilia, ktoré neboli nikdy zaregistrované políciou) je 5- až 10-násobne väčší ako reálny registrovaný stav (oficiálne zaznamenané trestné činy).

V spoločnosti sa často vyskytujú mylné názory o domácom násilí. Objavujú sa tvrdenia, že prejavom domáceho násilia je len fyzické násilie alebo, že nefyzické prejavy násilia sú ľahšie a menej bolestivé. Nie je to pravda! Neexistuje žiadna ľahšia alebo ťažšia forma násila!

Téma rodiny a problémov medzi jej členmi bola dlho považovaná za vysoko intímnu sféru, uzavretú pred zrakom verejnosti. Odtabuizovanie témy domáceho násilia prebehlo v západných demokraciách v 60. rokoch, najmä zásluhou feminstických hnutí a ich aktivít, tie tento problém otvorili verejnej diskusii.

Na úrovni Európskej únie sa už niekoľko desaťročí pracuje na tvorbe dokumentov a stratégií smerujúcich k potlačeniu domáceho násilia v členských krajinách. Táto téma tvorí trvalý obsah verejnej diskusie na medzinárodnej úrovni.

V Čechách a na Slovensku sa začala otvorene riešiť problematika domáceho násilia výrazne neskôr ako v krajinách západnej Európy. Stalo sa tak až v 90. rokoch, teda po páde totalitného režimu. Otvorenie tejto témy súvisí s prebudením občianskeho sektora a so vznikom rôznych občianskych združení. Téma domáceho násilia sa stala súčasťou verejnej diskusie vďaka feministickým a ženským hnutiam a organizáciám.

Ženy zažívajú viac násilia od mužov, ktorých poznajú, ako od cudzích.

Najčastejšie sú obeťami násilia zo strany manžela, partnera prípadne bývalého partnera, teda zo strany blízkej osoby. Výskumy dokazujú, že ženy sú viac ohrozené násilím vo vlastnej domácnosti ako vo verejnom priestore. Podľa údajov polície až 70 % násilných trestných činov, v ktorých bola obeťou žena, bolo spáchaných v domácnosti.

Podoby domáceho násilia

Prakticky neexistuje násilnícky vzťah, kde by dochádzalo výlučne len k fyzickému násiliu, ktoré by nebolo sprevádzané skutkami inej povahy – psychickým, sexuálnym, sociálny alebo ekonomickým násilím. Fyzické násilie sa často viaže s rastom kontroly partnera nad správaním ženy. Napriek tomu veľká väčšina prípadov domáceho násilia je spojená s fyzickým násilím (cca 80 % prípadov v ČR, cca 75 % prípadov v SR) z toho nejčastejčie v kombinácii s psychickým násilím (cca 50 %), ale aj s inými prejavmi.

Skúsenosť s násilím

Skúmanie priamej skúsenosti obyvateľov ČR a SR s násilným správaním v rodinách odhalilo, že domáce násilie patrí k značne rozšíreným javom.

Zhruba každý druhý človek starší ako 15 rokov vie o nejakom prípade partnerského násilia z počutia, takmer štvrtina sa s týmto druhom násilia stretla priamo, najčastejšie ako svedok, ale aj v úlohe obete.